Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska aktiemarknader? En studie av värderelevans hos europeiska företag inom sektorerna hotell, detalj och transport

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sandra Haga; Camilla Holmgren; [2020-02-06]

Nyckelord: IFRS 16; leasing; värderelevans;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Redovisningsstandarden som hanterar leasing har länge varit kritiserad på grund av möjligheten att redovisa leasing som operationell och därför har företag undvikit att ta upp leasingen i balansräkningen. Den nya standarden IFRS 16 trädde i kraft i år och innebär att alla skulder måste redovisas i balansräkningen. Företag med en stor andel leasing som tidigare redovisats utanför balansräkningen kommer till följd av den nya standarden få förändrade nyckeltal vilket kan vara av intresse för investerare. Om redovisningsinformationen har en påverkan på aktiepriset är den värderelevant, det finns därför ett intresse i att undersöka huruvida IFRS 16 har förändrat värderelevansen eller inte. Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur aktiepriset har påverkats efter införandet av IFRS 16. Då EBITDA och långfristiga räntebärande skulder förväntas öka, till följd av IFRS 16, riktar uppsatsen in sig på dessa två och hur de påverkar aktiepriset. Vidare syftade arbetet till att undersöka påverkan i respektive bransch för att kontrollera om någon utmärker sig eller ej. Avgränsningar: Uppsatsen har valt att enbart inkludera europeiska börsnoterade bolag verksamma inom transport, hotell eller detaljhandeln. Resultat före finansiella poster, skatt, avskrivningar och amorteringar samt långfristiga skulder är de två poster i de finansiella rapporterna som uppsatsen valt att fokusera på.Metod: Uppsatsen är av kvantitativ karaktär då statistiska tester använts för att fastställa samband. Siffror i kvartalsrapporter från år 2018 och 2019 har hämtats med hjälp av databasen Capital IQ. Multivariata regressioner baserade på Ohlson-modellen (1995) har sedan utförts för att kunna analysera hur värderelevansen har förändrats.Resultat och slutsatser: Resultaten i studien indikerar att redovisningsinformationens värderelevans inte har förändrats efter införandet av IFRS 16. Således verkar det som att investerare, redan innan IFRS 16, har tagit den operationella leasingen som tidigare var utanför balansräkningen i sitt beaktande vid värdering av aktier eller att leasingen och dess påverkan inte har så stor betydelse vid värdering av bolag.Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att studera värderelevansen kopplat till IFRS 16 när årsredovisningar, med den nya standarden implementerad, finns tillgängliga för att få med fler bolag i undersökningen. Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka om leasingavtalens längd förändrats efter att den nya standarden implementerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)