Entreprenörens väg : Fall - Serverhallar i norr

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: I dagens samhälle använder 2.7 miljarder människor internet, vilket motsvarar 39 % av världsbefolkningen (ICT, 2013). Internetanvändandet ökar och den snabba utvecklingen är en av de absolut största förändringarna i vår generation (Dicken, 2007). Mängden data som skickas och bearbetas ökar parallellt med tekniken och internets framfart (Plant 2011). År 2012 skapades runt 2.5 exabyte data varje dag och denna ofantliga siffra fördubblas var fyrtionde månad. Det motsvarar 50 miljarder arkivskåp med textat papper (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Internetanvändandet ökar och datalagringen ökar, vilket är en trend som även medför en fysisk utbredning, Internets fysiska dimension. Denna trend inbjuder till att nya affärsmöjligheter skapas. Ett praktiskt fall som behandlar samtliga av dessa områden är Facebooks byggande av serverhallar i Luleå, vilket är en mångmiljardsatsning. Uppsatsen inriktar sig på att undersöka vem som tagit tillvara på affärsmöjligheten, identifierade en ökad efterfrågan av datalagring och fick Facebook att etablera sig i Luleå. Avsikten är att beskriva personens entreprenöriella tillvägagångssätt. Arbetet är en s.k. tvåstegsraket. Första fasen är att identifiera personen för att sedan beskriva dennes entreprenöriella tillvägagångssätt. Metodmässigt har en kvalitativ undersökning genomförts med ett deduktivt synsätt. Studien har en beskrivande design och det främsta insamlingsverktyget har varit semistrukturerad intervju.  Det entreprenöriella tillvägagångssättet beskrivs genom fyra faser, från förarbetsfasen till avslutningsfasen, där olika entreprenöriella faktorer för respektive fas framgår. Det entreprenöriella tillvägagångssättet diskuteras utförligt i slutet av uppsatsen, men kan sammanfattas enligt följande: Faser – Entreprenöriella faktorer 1. Förarbetsfasen – Relationer, Bryter ny mark och Beslut. 2. Planeringsfasen – Beslut samt Fart och tvära kast. 3. Genomförandefasen – Relationer och Måldriv. 4. Avslutning/utvärderingsfasen – Bryter ny mark och Måldriv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)