Sista spiken i kistan : En diskursanalys av byggbranschens #MeToo upprop

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Sophia Boyden; [2020]

Nyckelord: #Metoo genus diskurs;

Sammanfattning: Uppsatsen ämnar undersöka #MeToo uppropet #sistaspikenikistan som skedde inom svenska byggbranschen under hösten 2017. #Metoo spreds på sociala medier först i USA oktober 2017 efter att Harvey Weinstein skandalen uppdagas. Kvinnor som någon varit utsatta för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier uppmanades att skriva #Metoo på sina sociala medier för att uppmärksamma problemet. I Sverige drar det igång 65 #Metoo relaterade upprop inom olika yrkeskårer och branscher, varav ett av de största är i byggbranschen och gick under namnet #sistaspikenikistan. Genom en kritisk diskursanalytisk metod och teori analyserades artiklar ur branschtidningar och dagstidningar som skrev om uppropet för att formulera en problemframställning. Det som ämnades att undersökas var hur problemen som lett fram till uppropet framställs ur byggbranschens perspektiv men även ur uppropets och kvinnornas perspektiv. Ur analysen kunde man se att grunden till problemet utifrån materialet är en utbredd tystnadskultur där kvinnor som anmäler och berättar om trakasserier och övergrepp som skett på arbetsplatsen blir problemet, snarare än förövarna. Det finns en stark machokultur och normativa föreställningar om könen inom byggbranschen generellt som är problematisk. Byggbranschens initiala lösningar när de konfronteras med #sistaspikenikistan är på ledningsnivå och att i organisationerna arbeta med jämställdhetspolicy och värdegrundsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)