THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX - En kvalitativ studie om hur icke-vita personer framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelserrepresenterar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar dedominanta maktstrukturerna eller inteTeori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalysMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska kontonResultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ettobjekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individeroch då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar denmarginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. Utöver det visar resultatenatt kroppsaktivistiska rörelser på Instagram kan delas upp i två delar. Denförsta och mest förekommande delen har en mild ton och satsar framföralltpå att sprida innehåll som handlar om att acceptera kroppen och ökasjälvförtroende. Denna del syftar på att utvidga skönhetsstandarden så attden även kan omfatta kroppar som anses vara normavvikande. Den andradelen är av en mer radikal karaktär och delar innehåll som visar på förtrycketoch marginaliseringen som icke-vita personer utsätts för. Genom att peka påsociala ojämlikheter och adressera orsaker och konsekvenser av dessalyckas den radikala kroppsaktivismen med att utmana de makt- ochsamhällsstrukturerna som är dominanta i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)