Föräldrastöd i barnhälsovården - intervjuer med förstagångsmödrar

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Känslorna kring att bli moder för första gången är många, allt från glädje till negativa känslor. Många mödrar är oroliga över barnets välmående samt kring om de beter sig normalt, och behöver stöd och bekräftelse på att de tar hand om sitt barn på rätt sätt. Detta stöd kallas för det individuella stödet och det får föräldrarna via barnhälsovårdssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att belysa förstagångsmödrars upplevelser av stöd från barnhälsovårdssjuksköterskan under barnets första levnadsår. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utfördes med sju förstagångsmödrar. Datamaterialet analyserades genom tematisk innehållsanalys. Resultat: Analysarbetet resulterade i fyra kategorier: Att hamna mittemellan, Tillgänglighet, BHV - en öppen famn och Det sociala nätverket. Slutsats: Barnhälsovårdssjuksköterskorna är bra på att stötta mödrar i sitt föräldraskap. Mer stöd hade kunnat ges första veckan kring vart familjerna ska vända sig, tills barnhälsovården helt tagit över. Det är en stor trygghet att barnhälsovården finns att vända sig till. Att ha en föräldragrupp betyder mycket för mödrar, att kunna stötta varandra och umgås med mödrar i samma situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)