Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Anna Palmér; Nina Morawetz; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär att kassen bärs på axlarna. På kassens handtag finns även en mellandel fastsatt vilket gör att handtagen hålls uppe på axlarna.Denna rapport kommer behandla ekonomiska aspekter som berör Dubbelkassen. En SWOT-analys och Philip Kotlers 4P leder i slutändan fram till en marknadsföringsplan. Dessutom identifieras Dubbelkassens intressenter samt hur de påverkar/påverkas av projektet. Slutligen genomförs ett materialval baserat på olika plasters hållbarhet. Vidare granskas och analyseras dagslägets tillverkningsteknik för att undersöka vilket steg i tekniken som bör modifieras för tillverkning av Dubbelkassen. Dubbelkassen vänder sig till en högst konservativ marknad. Bärkassens utformning är inte ifrågasatt på marknaden och kunden inser inte behovet av förändring. Vidare uppstår meningsskiljaktigheter om huruvida produkten är priskänslig eller ej.Tillverkningstekniken så som den ser ut i dagsläget kan inte producera Dubbelkassen. Av denna anledning utvecklades Plattkassen som uppfyller tillverkningsteknikens krav. En ny stanskniv för tillverkning utvecklades även. Materialvalet skedde naturligt då en utav plasterna, LDPE, var bättre ur hållbarhetssynpunkt. Plattkassen är en version av Dubbelkassen men den är designmässigt försämrad jämfört med Dubbelkassen. Detta medför att Dubbelkassens design bör förändras för att den skall gå att producera. Ett fortsatt samarbete med Trioplastkoncernen och Axfood är därför nödvändig innan lansering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)