Fyra olika betydelser av väsentliga ändringar - Ändringar enligt de entreprenadrättsliga ÄTA-arbetena i offentligt byggentreprenadskontrakt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Ändringsbefogenheten i entreprenadavtalen utgör ett viktigt element i entreprenadrätten och säkerställer entreprenaders fullgörande. Entreprenadavtalen är särpräglade och skiljer sig från avtal i övrigt på grund av de förhållanden som råder i ett entreprenadavtal. Dessa avtal kan däremot ibland stå i motsats till de upphandlingsrättsliga reglerna om väsentliga ändringar och direktupphandlingar. En entreprenör måste alltid fullgöra sina skyldigheter genom att utföra ändrings- och tilläggsarbeten som uppfyller sambands- och egenskapskravet i AB 04. Nämnda ändringar kan samtidigt strida mot likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen i de offentliga kontrakten. I den upphandlingsrättsliga regleringen får inte väsentliga ändringar av ett kontrakt under löptiden vidtas. De ändringar som sker enligt de entreprenadrättsliga ÄTA-arbetena utgör ibland större förändringar vilket kan skapa svårigheter i de offentliga byggentreprenadskontrakten. Vid bedömningen av väsentliga ändringar i offentliga byggentreprenadskontrakt enligt ÄTA-arbeten förblir Pressetext-domen och artikel 72 i direktiv 2014/24/EU vägledande och centrala. Enligt de kriterier som ställs upp i domen leder ändringar som hade gjort det möjligt för annan anbudsgivare att godkännas än den som ursprungligen godkändes till att villkoren ändras väsentligt och en väsentlig ändring sker också om den ekonomiska jämvikten mellan parterna ändras till förmån för anbudsgivaren. Betydlig utvidgning av kontraktets omfattning och byte av avtalspart innebär även de väsentliga ändringarna av kontraktet enligt domen. Avsaknaden av praxis gällande väsentlighetsbedömningen av ändringar enligt ÄTA-arbeten gör alltså artikel 72(4) i direktivet betydelsefull. Gränsen för när ett ÄTA-arbete utgör en väsentlig ändring är däremot svår att förutse i nuläget och rättsläget behöver klargöra ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)