Automatiserad process för mängdavtagning och kalkylering : En jämförelse mellan traditionell mängdavtagning och kalkylering mot BIM för BTH Bygg AB

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Att byta ut en redan fungerande men gammal process kan vara tidskrävande och kostsamt. Detta har påvisats speciellt i byggbranschen där digitaliseringen sakta går framåt. Denna studie kommer att undersöka vilka aspekter i den traditionella mängdavtagnings- och kalkylprocessen på BTH Bygg AB som kommer att påverkas vid byte till en process byggd på modellering och BIM. Syftet med studien är att jämföra den traditionella mängdavtagningen och kalkyleringen med hjälp av Bluebeam och MAP mot en process som genomförs med modellering i programvaran ArchiCAD och en koppling till Vico Office för mängdavtagning och kalkylering. Skillnaden från den traditionella processen kommer vara att övergå från 2D-underlag med manuell mängdavtagning till att använda sig av 3D-modeller, BIM-modeller, och utföra automatiska beräkningar via Vico Office. Studien är en kvalitativ undersökning med inslag av en kvantitativ enkätundersökning. Där fokuseringen var på att få fram den mest arbetseffektiva och minst kostsamma lösningen för BTH Bygg. Jämförelser har gjorts på två olika byggprojekt med liknande storlek och förutsättningar, och avgränsats till att beräkna golv, innerväggar och undertak. Underlaget för studien har varit personliga intervjuer med personer från kalkylavdelningen på BTH Bygg för att samla in kunskap om deras process för mängdavtagning och kalkylering. Även intervjuer med anställda på företagen för programvarorna Bluebeam, ArchiCAD och Vico Office har utförts för att få en objektiv bild av samtliga programvaror. Att implementera informationsrika BIM-modeller i mängdavtagningen och kalkylering har visat sig vara lönsamt när det kommer till kvalitet genom minskat manuellt arbete vid koppling mellan programvarorna. Dessutom finns det stora möjligheter till tidsbesparing i övriga skeden genom att arbeta i en integrerad process där samtliga delar av byggprocessen är kopplade till varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)