Inte bara ’fint och fult’

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Inspirationen till föreliggande studie väcktes av en situation under VFU som ledde till vidare frågor och diskussion oss skribenter emellan, om hur lärare använder värderingsbegrepp. Vid närmare undersökning av kursplanen för ämnet slöjd står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” och ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck” (Skolverket, 2011a, s.213). Vad innebär det? Hur arbetar slöjdlärare mot de målen?Studiens syfte är att undersöka hur lärare undervisar elever för att ge dem förutsättningar att analysera och värdera resultat och analysera slöjdföremåls estetiska uttryck. Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie med sex intervjuade lärare på olika skolor i Västra Götalandsregionen. Studiens resultat visar vilka värderingsbegrepp lärarna använder i samtal med eleverna och i vilka situationer värderingsbegreppen förekommer. Resultatet visar att värderingsbegreppen lärarna använder främst relaterar till form, funktion och hållbarhet. Vidare uppvisar alla lärare en ambition att deras egen personliga smak och åsikt inte ska spela in i mötet med elevernas produkter, men några bryr sig lite extra om vissa detaljer. Lärarna beskriver att de arbetar med estetiskt utryck i specifika arbetsområden. De genomför studiebesök eller skapar uppgifter som innehåller någon form av tolkning.Slutsatser i studien är att lärarna använder begrepp som t.ex. ”fint” men då främst i syfte att uppmuntra en elev efter en hård arbetsinsats. Ytterligare slutsats är att arbete med värdering sker främst efter avslutad produkt i form av utvärdering detta trots slöjdens processinriktade arbetssätt då värdering ska ske under hela processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)