Hur renoverar man en villa från 1985 till lågenergihus?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Av den totala energiförbrukningen i Sverige står hushållen för 30 %. Det är en mycket stor andel som måste minskas. De nya byggnaderna som uppförs har en mycket låg energiförbrukning, men i Sverige har vi många äldre byggnader, inte minst från miljonprogrammet. Ett stort antal av alla dessa hus är i behov av renovering och därmed också minska energiförbrukningen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan renovera en villa från 1985 så att den uppfyller kraven för lågenergihus. Olika förslag på åtgärder plockades fram och de är: byte av alla vitvaror, byte av alla fönster och dörrar, installation av solpaneler, byte av värmeväxlaren och tilläggsisolering av ytterväggen. Gör man de olika åtgärderna var för sig är en del alternativ bättre än andra, men om man ser till det stora hela och gör alla de fem åtgärderna skulle man lyckas med att få ner energiförbrukningen till lågenergihusstandard. Lågenergihus får förbruka ca 30-50 kWh/m2, år. Den aktuella villan som byggdes i slutet av 1985 förbrukade från början 80 kWh/m2 och efter alla åtgärder skulle man komma ner i 40 kWh/m2, år. Det vill säga en halvering av energiförbrukningen och i intervallet för vad lågenergihus får förbruka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)