Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. Teori: Studien utgår från tidigare empiri och forskning. Utifrån tidigare forskning om finansiell hållbarhet på internationell nivå har åtta hypoteser tagits fram gällande faktorer som kan tänkas påverka kommuners ekonomiska resultat. Metod: Studien är statistisk och kvantitativt inriktad. Sveriges 289 primärkommuner har undersökts för perioden 2000–2018. Offentlig data och statistik har hämtats från statistiska centralbyrån och Kolada. Materialet har bearbetats i Stata och analyserats för att testa uppställda hypoteser. Resultat: Studien drar slutsatsen att ett antal av de undersökta faktorerna påverkar kommuners ekonomiska resultat. Befolkningsförändring, befolkningstäthet, befolkning under 19 år, befolkning över 65 år, arbetslöshet samt soliditet uppvisade signifikant korrelation med kommuners resultat. Hypoteser om befolkningsstorlek och utländsk befolkning förkastades då ett statistiskt signifikant samband inte upptäckts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)