Relationer inom digital makrnadsföring : Varför små företag kan ha nytta av micro-influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Relationer inom digital marknadsföring - Varför små företag kan ha nytta av micro- influencersFörfattare: Nemo Miklos, Petter Rollof och Gustav SporreHandledare: Carina Lejonkamp Examinator: Kaisa LundKurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III – Marknadsföring. Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring, VT 2018. Syfte och forskningsfrågor Vårt syfte är att undersöka hur små företag kan dra nytta av att utveckla relationsmarknadsföring i sin digitala marknadsföringsplan samt klargöra matchningsprocessen inom influencer marketing. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv. Med syftet som bakgrund har vi formulerat följande forskningsfrågor med fokus på influencer marketing riktat mot små företag. Vilken betydelse kan användningen av micro-influencers ha inom influencer marketing för små företag? Hur etablerar små företag relationer genom digital marknadsföring? 3. Vilka svårigheter kan uppstå i företagens utövning av relationsmarknadsföring? Metod Studien baseras på en kvalitativ forskning inom influencer marketing. Vår forskning grundar sig i en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vår insamlade empiriska data består av tio semistrukturerade intervjuer med personer vilka har starka kopplingar till branschen. Slutsatser Resultatet av vår studie fastslår att matchningsprocessen är det centrala vid implementering av influencer marketing. Användningen av micro-influencers har bevisats vara en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi samtidigt ett slagkraftigt verktyg för att etablera relationer. Studien har även påvisat att nyckeln till en framgångsrik digital marknadsföring grundar i en kontinuerlig närvaro på sociala medier. Nyckelord: Influencer, Micro-influencer, Influencer Marketing, Relationsmarknadsföring, Digital marknadsföring

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)