Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter : En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. Detta undersöks genom två olika analyser, en utifrån bedömningsanvisningarna för nationella provet 2015/2016 samt genom en genreanalys. Det material som analyserats är 52 elevtexter från delprov F, 26 texter från pojkar och 26 från flickor. Analysen utifrån bedömningsanvisningarna delas in i tre kategorier där samtliga elevtexter placerats in i de olika kategorierna. Genreanalysen utgår från två genrer inom berättelse familjen, personligt återgivande genre och narrativ genre. Genusperspektivet och genrepedagogiken är studiens teoretiska utgångspunkter. Genusperspektivet används för att förklara orsaker och samband till att flickor och pojkar presterar olika i skolan. Resultatet visar att det råder skillnader i lärares bedömningar av eleverna beroende på deras kön, att flickor bedöms generösare än pojkar. Samt att det råder föreställningar om att flicktexter är bättre kvalitetsmässigt än pojktexter. Ur ett genrepedagogiskt perspektiv framkommer det att en möjlig orsak är att flickor följer berättelsestrukturen i större utsträckning då den berättande genren anses som icke-maskulin. Det är pojkar som oftast använder sig av den personligt återgivande genren medan flickor oftast skriver inom den narrativa genren. I studien framkommer det att elever som skriver inom den narrativa genren i större utsträckning når kravnivån än de elever som skrivit inom den personligt återgivande genren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)