FÅ STRYK PÅ JOBBET - DÅ HADE JAG INTE VARIT KVAR : En kvalitativ intervjustudie om vårdpersonalens upplevelser av hot och våld på akutmottagningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld förekommer i alla delar av vården, vidare är akutsjukvården en av de verksamheter som är särskilt utsatt. Akutmottagningen tar emot patienter med varierande behov av vård och omvårdnad. Hot och våldssituationerna uppstår mestadels från patienter eller närstående. För vårdpersonalen på akutmottagningen är hot och våld en del av vardagen, där majoriteten har blivit utsatta för fenomenet.  Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hot och våld på akutmottagningen.  Metod: En semistrukturerad intervjustudie som bedrevs med en induktiv ansats. Sex sjuksköterskor och en undersköterska deltog. Alla hade någon gång under sin yrkesverksamma tid blivit utsatt av någon form av hot eller våld. Analysen bestod av en manifest innehållsanalys.  Resultat: Resultatet presenteras i två kategorier samt subkategorier; kategorin otrygg arbetsplats inkluderar subkategorierna obehag, rädsla, självtvivel, förlust av trygghet och utsatthet. Den andra kategorin bildade trygghet som inkluderar acceptans, säkerhet och stöd.  Slutsats: Vårdpersonal upplever hot och våld om en del av arbetet på akutmottagningen. Upplevelsen av fenomenet hot och våld resulterade i känslor som obehag, rädsla och maktlöshet och gav en negativ påverkan på omvårdnaden. Förebyggande åtgärder som exempelvis interna utbildningar krävs för en säkrare arbetsmiljö. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)