Greta-effekten vs. Konsumtionssamhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Greta-effekten vs. Konsumtionssamhället - En studie om Greta Thunbergs del i konsumenters tankar kring hållbar konsumtion Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Ebba Ahlborg, Linn Hodell, Clara Risberg Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Consumer Culture Theory, relationer, miljöaktivism, Greta-effekten, konsumenter, hållbar konsumtion, personligt varumärke Syfte: Syftet med studien är att undersöka om konsumenters relation till varumärket Greta Thunberg har någon del i ett eventuellt hållbart konsumtionstänk. Teoretisk referensram: CCT utgör en kontext för arbetet, medan teorin om relationer och teorin om miljöaktivism används som verktyg för att identifiera konsumenters relation till Greta Thunberg och motiv bakom hållbart konsumtionstänk. Metod: Studien har en kvalitativ metod och baseras på semistrukturerade intervjuer med tvärsnittsdesign. Intervjuerna är gjorda enligt interpretativistisk metod där författarna tolkar svaren för att bidra med ny kunskap. Teoretiska perspektiv och kunskap i ämnet återfanns, förutom i intervjuerna, i vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor samt tidskrifter. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av tio djupintervjuer. Intervjupersonerna svarade på frågor gällande miljö och konsumtion, Greta Thunberg samt varumärken. Resultat: Resultaten visar på att konsumenters relation till varumärket Greta Thunberg kan ha en del i ett hållbart konsumtionstänk. Hur stor del Greta har i en konsuments hållbara konsumtionstänk beror på vilka dimensionsvarianter relationen karaktäriseras av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)