Fem enkronor eller en femkrona? : En studie om hur aktiesplittar påverkar aktieavkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Nasdaq OMX Stockholms stadigvarande positiva utveckling kan resultera i ett dyrare, mindre attraktivt, aktiepris och förorsaka beslut om att genomföra en aktiesplit. I den här uppsatsen undersöks, genom en eventstudie, om annonsering och genomförande av aktiesplit ger upphov till överavkastning för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2004- 2014. I följande eventstudie har bolag kategoriserats efter börsvärde för att åskådliggöra om det föreligger skillnader i överavkastning beroende på bolagsstorlek. Vidare har vinst per aktie efter genomförd aktiesplit och förändring i handelsvolym använts som förklarande variabler till överavkastning. Resultatet visar att överavkastning sker för småbolag vid annonsering av aktiesplit och för det totala antalet bolag vid genomförande av aktiesplit, där även en tilltagen handelsvolym observerats. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)