Sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldre personers nutritionsbehov : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Med stigande ålder ökar riskerna för undernäring, både på grund av fysiologiska faktorer och av sjukdom. Det är betydelsefullt att äldre individer erhåller ett fullgott näringsintag och sjuksköterskan har tillsammans med övrig hälso-och sjukvårdspersonal ett ansvar för att identifiera och bedöma patienters nutritionsstatus. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser av att ansvara för nutritionen hos den äldre patienten på en geriatrisk vårdavdelning. Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor på en geriatrisk avdelning i mellansverige. Insamlade data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Huvudfynd: Resultatet visar att patientens delaktighet, ett fungerande teamarbete och anhörigas delaktighet är faktorer som sjuksköterskan upplever som positivt i arbetet med att tillgodose nutritionen. Svårigheter är främst kopplat till organisatoriska förutsättningar såsom begränsade valmöjligheter och tidsbrist. Resultatet visar även på att riskbedömningar används som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet men att upptäckta risker inte alltid dokumenteras och följs upp. Sjuksköterskorna upplever även en viss kunskapsbrist i ämnet. Slutsats: Kunskap om nutritionens betydelse är en förutsättning för patientsäker vård och sjuksköterskan behöver ha en god kunskapsgrund gällande nutrition. Riskbedömningar och åtgärder gällande patientens nutritionsbehandling bör vara lika viktigt som annan medicinsk behandling. Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan öka förutsättningarna för en god nutritionsomvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)