Med siktet inställt: Viktimiseringen av Gaza i svensk media

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den 27:e december 2008 inledde Israel en stor militär operation, kallad ”Operation gjutet bly” (”Operation Cast Lead”), mot den palestinska militanta, tillika folkvalda, gruppen Hamas i Gaza. Kriget fick stort utrymme i media som vi menar förhöll sig i det närmaste anti-israeliska i sin rapportering. Vår undersökning går i huvudsak ut på att kartlägga på vilka sätt Gaza viktimiserats i svensk media under kriget genom att lyfta fram vissa attribut av konflikten och undanhålla andra. För att uppnå detta syfte har vi använt oss av kritisk diskursanalys och en lättare form av kvantitativ innehållsanalys. Metoderna tar avstamp i tre teorier; andra nivåns agenda-setting, sociologisk/kriminologisk offerteori och diskursanalytisk teori. Vi drar slutsatsen att det skett en tydlig viktimisering av Gaza i svensk media. Detta eftersom kriget skildrats som en strid mellan israeliska soldater och civila Gazabor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)