Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. Inom barncancervården ses föräldrarnasom en resurs varför sjuksköterskans bemötande är centralt. Sjuksköterskan ska bemötaföräldrar med respekt, lyhördhet och möjliggöra delaktighet i barnets vård. Syftet medstudien var att belysa hur föräldrar till barn med cancer upplever sjuksköterskans bemötandeunder vårdtiden. I aktuell litteraturöversikt har sökningar genomförts i databaserna PubMedoch Cinahl vilket slutligen resulterade i nio kvalitativa och en kvantitativ artikel som liggertill grund för studiens resultat. Resultatet presenteras i två teman: Att sjuksköterskan möteroch förstår föräldrarna under barnets vårdtid samt att sjuksköterskan skapar och förmedlartillit genom närvaro under barnets vårdtid. Studiens resultat påvisade att föräldrar till barnmed cancer upplever det betydelsefullt att sjuksköterskan bemöter och förstår dem underbarnets vårdtid. Faktorer såsom kommunikation, information, delaktighet, stöd, empati,förtroende, engagemang och tillgänglighet upplever föräldrarna av stor vikt i sjuksköterskansbemötande. Genom att sjuksköterskan skapar en god vårdrelation där föräldrarna är delaktigakan bättre förutsättningar för goda upplevelser gällande sjuksköterskans bemötande skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)