Konsumenters upplevelse av företags användning av social media som en kanal för marknadsföringsaktiviteter : En kvalitativ intervjustudie på konsumenters upplevelse av social media, kundengagemang och personaliserad marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Som ett resultat av att fler konsumenter idag befinner sig på social media samtidigt som fler företag strävar efter förbättrade kundrelationer har Socialt CRM (Customer Relationship Management) blivit en vital strategi för kundrelationer för företag. Socialt CRM är ännu ett relativt outforskat område som vid felaktig användning och implementering kan resultera i finansiella misslyckanden. Det är därför viktigt att genomföra forskning inom området så att företag ska veta om och hur de ska formulera sina strategier så att deras investeringar lönar sig. Denna studie syftar därför att öka förståelsen för vad konsumenter tycker om att företagen använder social media som en kanal för kundengagemang och personaliserad marknadsföring. Detta genomfördes genom att tillämpa en kvalitativ intervjustudie där nio konsumenter med aktiva profiler på social media intervjuades i syfte att öka förståelsen för konsumenternas uppfattningar avseende kundengagemang och personaliserad marknadsföring. Resultatet från studien uppvisade ett antal olika forskningsansatser som företag kan ta tillvara på, bland annat identifierades det att konsumenter upplever att emotionellt och rationellt innehåll på social media bör anpassas baserat på beroende vilken produkt eller tjänst som informationen avser. Resultatet visade även att konsumenter generellt uppskattar när företag är aktiva på social media och engagerar sig med kunder. Denna aktivitet gör konsumenter mer lojala och benägna till att köpa av företag med aktiva profiler. Avslutningsvis visade även resultatet att konsumenter överlag upplever personaliserad marknadsföring som något positivt och att personaliseringen har hög träffsäkerhet på social media. Samtidigt visade resultatet däremot att det finns ett antal aspekter inom personaliserad marknadsföring som kan effektiviseras samt att det krävs en balans för att marknadsföringen inte ska bli kränkande mot konsumentens integritet. Resultaten från denna studie ger upphov till vidare forskning inom området, förslagsvis kan balansen mellan personaliserad marknadsföring och användning av kunddata kvalitativt studeras genom intervjuer med företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)