On the IT technology for motoric disabled persons

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar en undersökning om tekniska hjälpmedel för funktionshindrade med nedsatt rörlighet. I dagens samhälle utvecklas tekniken i en mycket snabb takt, men tekniken ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionshinder. Huvudsyftet med vår studie är att undersöka följande forskningsfråga: Vilka möjligheter finns det för motoriskt funktionshindrade ungdomar att ta del av den tekniska utvecklingen vad gäller interaktion med datorer? Intervjustudien som genomfördes visade att användarna använde pekskärmar och eye tracking, men också att de inte var helt nöjda med dessa verktyg som stöd. Vår genomförda litteraturstudie visar på att andra verktyg existerar, och även att dessa skulle kunna vara mer fördelaktiga för användarna. Aktuella forskningsstudier visar också att det finns riktlinjer som ska följas vid utvecklingen av tekniska verktyg till ungdomar med motoriska handikapp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)