Skolan, eleverna och geografiämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Studiens syfte är att utreda vilka generella kunskaper elever i nionde klass har om sin omvärld samt hur de resonerar kring skolämnet geografi. Studiens material består av två övningar som berör kartan. Till det har även samtalsintervjuer hållits med eleverna, där materialet består av svaren från fem olika elevgrupper. Resultatet indikerar att eleverna inte har några djupare kunskaper om världen och aktuella samhällsfrågor, som till exempel migrationsfrågor. Den bristande kunskapen gäller i synnerhet när det kommer till platser på jorden som inte är en del av deras vardagsliv i någon vidare mening. Samtidigt står eleverna mer eller mindre enade när det kommer till geografiämnets betydelse för dem. De anser inte att ämnet hjälper dem att tillgodogöra sig aktuella och relevanta kunskaper om sin omvärld. Undervisningen de möter tycks istället visa sig sakna flera dimensioner, så som fördjupade och problematiserande diskussioner, eller frågor som kan kopplas till skolans värdegrund. En stor del av lärarnas arbete består av att belysa och integrera värdegrundsfrågor i sin ämnesundervisning. Genom att ta reda på vilka befintliga kunskaper elever i skolan ger uttryck av att ha, och samtidigt undersöka vad geografiämnet tycks sakna, kan den här studien vara till hjälp för mig i mitt framtida arbete som geografilärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)