"Jag är en som alla andra" : En genomlysning av NPF-elevers upplevelser av inkludering i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på att utröna uppfattningar om inkludering hos elever inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)- spektrat. Syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur NPF- elever upplever inkludering i sin skolvardag samt redogöra för elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta för att möta elevernas idéer om inkludering. Denna studie är kvalitativ och grundar sig på 8 intervjuer av elever inom NPF-spektrat.Resultatet visar att känslan av att vara inkluderad bygger på att eleven känner sig delaktig på lektionerna genom att vara i samma lokal som sina klasskamrater. Eleverna behöver också ha ett socialt samspel med lärare och klasskamrater samt utmaningar på den nivå som dem befinner sig på. Läraren har en viktig roll i elevernas känsla av att vara inkluderade eftersom läraren ger stöd, trygghet och uppmuntran till eleven via sin yrkesroll. Dessutom visar studien att tre komponenter framträder som särskilt viktiga för skolan att ta hänsyn till i arbetet med inkludering av NPF-elever. Den första är elevens känsla av att vara inkluderad i klassrumsmiljön, den andra är elevens känsla av att vara delaktig under övrig skoltid samt den tredje är lärarens arbete med att anpassa undervisningen och skapa ett klassrumsklimat där alla elever kan utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)