Syns du inte finns du inte - En kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Titel: Syns du inte finns du inte - en kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion Institution och ämne: Institutionen för kommunikation och medier, medie och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet, MKVA21:4 B- uppsats HT 2011 Författare: Erica Björnestrand och Lina Bårström Handledare: Marja Åkerström Innehåll: Vi lever i ett högutvecklat samhälle där vi ständigt påverkas av olika ideal och krav att leva upp till. Ett samhälle som med nya villkor för individens identitetsskapande. Vårt reflexiva identitetsskapande tar uttryck genom ständig interaktion mellan andra människor. Detta bidrar till att det ställs höga krav och förväntningar på vår individuella subjektivitet. Dessa förväntningar skapar ett konsumtionsbehov, för att inte riskera att bli avvikande i samhället. Hur vi uppfattas av andra och hur vi uppfattar oss själva är en viktig del av vårt identitetsskapande. I vår studie har vi undersökt hur identitetsskapandet inom olika livsstilsgrupper kommer till uttryck genom klädkonsumtion. Studien tar ett kultursociologiskt perspektiv och utgår från en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer görs för att få en djupare förståelse för identitetsskapandet. Vi har valt att studera klädkonsumtion i relation till tre olika livsstilsgrupper som representerar en liten del i ett större sammanhang. Livsstilsgrupperna tar uttryck genom deras gemensamma konsumtionsvanor, vilket studeras genomgående i undersökningen. Respondenterna fann vi genom ett strategiskt snöbollsurval. Individens identitet förstås genom människans socialitet, som ligger till grund för vilka konsumtionsval man gör. För att kunna undersöka identitetsskapandet har vi samlat in och använt oss av teorier om konsumtion, habitus, symboliska värden och identitet. Den genomförda studien har visat oss att det finns en varierande medvetenhet kring hur klädernas symboliska värden är kopplade till vårt identitetsskapande. Vi har funnit att klädkonsumtionen på olika sätt ses som en investering i ett socialt medlemskap inom olika livsstilsgrupper. Oavsett livsstil formas individens identitet i samklang med andra människor i sin omgivning. Samtidigt som man vill ingå i ett kollektivt, en livsstilsgrupp, är det även viktigt att uttrycka sin individualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)