Tiokamrater och tiotalsövergången : Hur lärare och elever arbetar med dessa begrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning:

Tiokamraterna och tiotalsövergången är en viktig del i matematikundervisningen. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar för att eleverna ska befästa begreppen tiokamrater och tiotalsövergången. För att ta reda på detta har vi lämnat en enkät till verksamma pedagoger. Vi har även gjort en elevstudie av elever i skolår 2. Resultatet av våra undersökningar visar att när tiokamraterna är befästa och automatiserade hos eleven, blir matematiken lättare när det gäller större tal som medför tiotalsövergång. Laborativt arbetssätt där eleverna får uppleva matematik med sina sinnen underlättar lärandet. Detta förespråkas av de pedagoger som svarade på vår enkät och förstärks av tidigare forskning vi läst och refererat till i teoridelen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)