Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Soil and Environment

Författare: Kristina Wigfeldt; [2023]

Nyckelord: mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

Sammanfattning: En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. Den generella rekommendationen från Jordbruksverket i Sverige gällande pH-värde ligger idag på 6,0–6,5. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur rekommendationerna för kalkning och mål-pH ser ut i andra nordeuropeiska länder och vilket underlag dessa rekommendationer baseras på. Målet är att, om möjligt, få ett bättre underlag för de svenska rekommendationerna. De länder som undersökts i studien är Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland. Många länder grundar sina rekommendationer på fältförsök och jordanalyser som gjorts. Sverige har ett relativt bra försöksunderlag, men det finns dock brister då försöken är gamla och gjordes med helt andra sorter än vad vi har idag. Det är också så att vi har ett bristfälligt dataunderlag för höga pH-värden runt 7 eftersom de flesta försök som använts inte har nått upp i så höga värden. En del nyare studier indikerar också att det skulle kunna vara positivt att höja pH-värdet över dagens rekommendationer. Rapporten är främst en litteraturstudie där material från länderna hämtats från olika institutioner liknande Jordbruksverket som finns i Sverige men även mailkommunikation och internetmöten med forskare från de olika länderna. Resultaten visade att i grova drag är rekommendationerna relativt lika i de undersökta länderna. De flesta ländernas rekommendationerna för hur ett mål pH-värde sätts tar hänsyn till en jords lerinnehåll och organiska material i procent men också utifrån växtföljden på odlingsplatsen. Det gör det lite mer komplext att jämföra värden mellan länderna och det blir tydligt att rekommendationen för pH-värdet behöver sättas in i ett sammanhang där flera olika parametrar ingår. För en medelkänslig gröda, som till exempel vete, på en jord med ungefär samma lerhalt visade resultatet att Nederländerna, Tyskland och Danmark ligger något högre i sina mål-pH rekommendationer än vad Norge, Finland och Sverige gör. Vete är en gröda som odlas mer eller mindre i alla 6 representerade länderna, därför valdes just vete. Hur skulle en eventuell höjning av Sveriges rekommendationer se ut och hur skulle det påverka de grödor som odlas? Sockerbeta är en gröda som på senare år konstaterats att den trivs i ett högre pH-värde runt 7,0 medan potatisen trivs bättre i en jord med pH-värden runt 6,5. Sammanfattningsvis behövs fler försök i svenskt klimat med högre pH-värden för att se hur det påverkar grödorna men också för Sveriges del ta vara på erfarenheter från enskilda lantbrukare och företag som specialiserat sig på vissa grödor och skaffat sig en erfarenhet av nya sorter. Att utveckla kontakten med andra länder och att upprätthålla den är värdefullt för framtiden, dels hur vi kan lära av varandra och för att kunna bedriva en hållbar, lönsam och effektiv växtproduktion. Nyckelord: mål-pH, kalkning, jordarter, grödor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)