Klusteranalys av språkgenrer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

Sammanfattning: Målet med denna uppsats är att dela och undersöka 31 språkgenrer med hjälp av en klusteranalys. Hypotesen är att modernare genrer sprungna ur den senaste digitala utvecklingen är mer lika talspråk trots att de är skrivna. Av detta kommer resultaten från genrerna SMS, Supersynkron chatt och Chattforum att lyftas fram i studien. För att besvara frågeställningen används fem hierarkiska metoder Average-, Complete- och Single-Linkage, Centroid, Ward´s och en icke-hierarkisk metod. Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning från Biber (1988), Jonsson (2013) och Berber (2014) där även datamaterial för alla genrerna förutom SMS hämtas ifrån. Resultaten från de olika metoderna skiljer sig något åt varvid Single-Linkage inte bedöms vara relevant för studien. Inledningsvis stämmer den uppsatta hypotesen. Vid en djupare analys visar det sig att de tre genrerna inte bara är väldigt olika de 28 andra genrerna utan även skiljer sig åt sinsemellan. För att förklara varför behövs en viss lingvistisk förståelse och till det används både tidigare forskningsresultat och bakgrundsfakta om genrerna. Skillnaderna kan bl.a. troligtvis förklaras av att personerna som för konversationerna har olika slags relationer till varandra och att chattarna respektive SMS används för olika ändamål. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)