Lean Thinking : kan administration bli lean

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Författare: Sasan Kakamami; Therése Ohlsson; [2009]

Nyckelord: Lean; Muda; Värde; Värdeskapande Kaizen;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka: Lean filosofins påverkan på Banken X administrativa processer. Samt huruvida Lean Kan vara ett verktyg/process för att förbättra de administrativa Processerna.   Dessutom är våra frågeställningar dessa: Hur påverkar Lean de administrativa processerna i Banken X? Kan administration bli Lean? Hur kan Banken X arbeta för att implementera Lean på det mest effektiva sättet?   Metod: Denna studie har den kvalitativa metoden som ansats. Teorin för denna studie har hämtats från relevanta vetenskapliga teorier inom aktuellt ämne. Vidare genomfördes denna insamling av information i syfte för att underlätta förståelsen samt skapa en insikt i ämnet. I förfarande för denna studie har vi valt den deduktiva metoden att arbeta efter, resultatet är intervjuer av tre medarbetare från Banken X huvudkontor. Det empiriska underlaget har sedan sammanställts med den teoretiska materiellt där vi har skildrat likheter och olikheter.   Resultat & slutsats: Denna studie påvisar att Lean kan öka värdeskapande för de administrativa processerna, samt att administration kan bli Lean, men inte i samma omfattning och effektivitet som Lean faktiskt har haft på verkstadsindustrin. Vidare att det kanske svåraste i arbetet med Lean faktiskt är implementeringen och acceptansen av medarbetarna.   Förslag till fortsattforskning: Vi anser att det skulle vara intressant att om ett par år studera Banken X eller för den delen en annan administrativ organisation för att se huruvida Lean Administration har fått ett fäste eller inte och för att se om värde och värdeskapande har identifierats på ett mer effektivt sätt   Uppsatsens bidrag: Förhoppningen med denna studie är att belysa Lean konceptets påverkan på administrativa organisationers processer. Vi är övertygade om att dagens knivskarpa konkurrens bidrar till att fler och fler organisationer inte längre lyckas överleva på den tuffa marknaden. Dessutom är vi övertygade om att i den globala värld som vi lever i är det mycket viktigt och centralt att organisationer har tydliga och strukturerade processer i sitt dagliga arbete för att lyckas vidmakthålla sig.    Nyckelord: Lean, Muda, Värde, Värdeskapande & Kaizen 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)