Intäktsredovisning av pågående arbeten : en studie inom byggbranschen i Skara och Skövde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företag brottas ofta med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. I och med att det finns olika sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på resultatet, måste företag se till att redovisa så att de följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. Detta för att kunna uppnå rättvisande bild och följa god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild är svårt och kan tolkas på olika sätt av företag. Det finns två sätt att utföra bygg-nadsuppdrag på, antingen till löpande räkning eller fast pris. Utifrån dessa beräkningar finns det två metoder för att redovisa intäkterna på under uppdragen, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur byggföretag redovisar sina intäkter för pågående arbeten och om intäkts-redovisningen påverkas av hur de följer lagar, regler och rekommendationer för olika redovisningsmetoder.

Vi har gjort en studie med en kvalitativ metod genom intervjuer med tre olika bygg-företag och en revisor. Vår studie har varit inriktad på ett hermeneutiskt synsätt och vi har använts oss av en induktiv undersökningsansats. Vår teori tar upp definitioner av intäkter, intäktserkännande, successiv vinstavräkning, färdigställandemetoden och rätt-visande bild. Vi tar även upp olika begrepp, lagar och regler som till exempel de olika redovisningsprinciperna, ÅRL och BFL. Utifrån en analysmodell har vi sedan kunnat få en grund för vår empiri och analys. I empirin har vi först fått fram vad en revisor anser om intäktsredovisning för pågående arbeten och sedan har vi fått intervjupersonernas egna uppfattningar om intäktsredovisning och hur de tillämpar redovisning av pågående arbeten i sina företag.

Utifrån resultatet gjorde vi en tolkning och analys av hur de olika byggföretagen tillämpade de olika redovisningsmetoderna och jämförde det med vårt teoretiska avsnitt samt avsnittet om normer och regler. Det vi kom fram till var att byggföretagen använde sig av de lagar och regler som finns för intäktsredovisning för pågående arbeten. De använde sig av både löpande räkning och fast pris på sina uppdrag. En skillnad mellan företagen var vilken metod de tillämpade i redovisningen och varför de använde just den metoden. Två av företagen använde sig av färdigställandemetoden och ett av företagen successiv vinstavräkning. De använde sin metod för att uppnå rättvisande bild och här syntes att rättvisande bild uppfattades olika av företagen. Beroende på vilken metod som företagen använde sig av så påverkades resultatet vid bokslutet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)