Upplysningsnivån i finansiella rapporter och dess påverkan på företagens kapitalkostnad – En studie av börsnoterade industriföretag på Nasdaq OMX Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: För att kommunicera med intressenter använder sig företag bland annat utav finansiella rapporter. Rådande lag reglerar stora delar av hur dessa rapporter ser ut, men samtidigt lämnas utrymme för företagen att själva avgöra hur omfattande rapporterna skall vara. Variationen i omfattningen av information i företagens rapporter väcker således intresset att undersöka varför företagen väljer att redovisa olika mycket information. En del forskare menar att det finns ett samband mellan mängden utgiven information och företagens kapitalkostnad. Beaktande av tidigare forskning blir syftet med studien att identifiera sambandet mellan avkastningskravet på eget kapital och upplysningsnivån i årsredovisningar samt delårsrapporter hos industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Vidare skall studien även ge en inblick i huruvida informationskällan påverkar sambandet, det vill säga om det finns eventuella skillnader mellan hur upplysningsnivåerna i årsredovisningar respektive delårsrapporter påverkar kapitalkostnaden. Studien avgränsas till perioden 1 januari 2015 till den 31 december 2015. Vidare avgränsas studien även till industriföretag noterade på OMX Nasdaq Stockholm. Studien omfattar 64 stycken företag, vilket inneburit att 128 stycken rapporter har använts. Samtliga rapporter har bedömts utifrån ett egenkonstruerat upplysningsindex. Vid de statistiska testerna för sambandet har variablerna Upplysningsnivå, Sidor samt Marknadsvärde testats gentemot Kapitalkostnad i korrelations- respektive regressionsanalyser. Ett negativt samband mellan upplysningsnivå och kapitalkostnad har uppvisats bland de utvalda företagen. Ett statistiskt signifikant samband mellan variablernas påverkan på kapitalkostnaden kunde inte fastslås. Det gick inte heller att se någon betydande skillnad mellan årsredovisningarnas påverkan på kapitalkostnaden jämfört med kvartalsrapporterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)