Livet efter ett hjärtstopp : Ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Överlevnadschansen av ett hjärtstopp är låg där medelålders män är den mest utsatta gruppen. De mest förekommande orsakerna är bakomliggande hjärtsjukdomar varav hjärtinfarkt dominerar. Ett hjärtstopp kan leda till kognitiva problem och att se över livsstilen är viktigt för att förebygga så att det inte händer igen. Mötet med döden ändrar perspektivet till livet och spirituella frågor kan väckas. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp.  Metod: Kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats där data analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Informanterna fick en ny syn på sin kropp och ändrade prioriteringar i livet med en längtan efter normalitet. Att ha mött döden gav en tacksamhet till livet. Det fanns ett behov av att fylla minnesluckorna som uppstod under hjärtstoppet. Överlevnaden innebar blandade känslor som rädsla och oro över sin kropp och inför framtiden. Stödet från familjen och vården spelade en stor roll för tillfrisknandet, dock upplevde informanterna att vården negligerade dem. Slutsats: Hjärtstoppet gav upphov till psykologiska svårigheter som inte tycks uppmärksammas av vården. Mening i livet tycks vara en faktor för att uppleva normalitet och att fylla avbrottet där minnen saknas tyder på behovet av att forma ett sammanhang. Omgivningens stöd är av vikt för tillfrisknandet. Med inblick i personernas livsvärld kan sjuksköterskan få kunskap för att underlätta tillfrisknandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)