Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. Att drabbas av en postpartumdepression innebär ett stort lidande hos den drabbade kvinnan men påverkar även hela familjen. Det är av betydande vikt att tidigt kunna ställa en diagnos för att minska negativa konsekvenser i familjen. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: En litteraturöversikt med grund från tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ metod utfördes. Artiklarnas olika tema identifierades, jämfördes och analyserades för att sedan kategoriseras i de slutgiltiga teman som presenterades i detta arbete. Resultat: Resultatet består av två huvudsakliga teman och fem subteman; Att leva med postpartumdepression med subteman det förväntade moderskapet och stigmatisering och dess påverkan; Barriärer i vården med subteman behov av stöd, svårigheter att söka hjälp och normalisering i vården. Många kvinnor upplevde en bristande information och kunskap kring tillståndet. I resultatet framkom det att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och postpartumdepression resulterade i en rädsla att mötas av oförstående och fördomsfullhet. Vidare framkom det avgörande faktorer för hur kvinnorna upplevde svårigheter i sin kontakt med vården. Diskussion: Författaren diskuterar valda delar ur det framkomna resultatet i litteraturöversikten utifrån aktuell forskning, egna reflektioner och Phil Barkers tidvattenmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)