PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERING, EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN PSYKISK OHÄLSA OCH ETABLERINGEN BLAND SYRISKA NYANLÄNDA I SVERIGE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser av relationen mellan post-migratoriska faktorer, psykisk ohälsa och etableringen bland syriska nyanlända i Sverige. Studiens tre frågeställningar är: Vilka faktorer kan nyanlända från Syrien uppleva under första perioden i Sverige relaterat till sin psykiska hälsa?, hur kan psykisk hälsa hos nyanlända påverka etableringen? Och hur kan etableringsinsatser påverka psykisk hälsa hos nyanlända? Studien består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med fem nyanlända personer som kommer från Syrien och som har diagnos eller symtom av psykisk ohälsa. Resultat av studien visar att informanterna har i första perioden i Sverige upplevt svårigheter i kommunikation och i att hitta ett jobb men också positiva faktorer såsom trygghet. Resultat visar att minnesproblem, koncentrationssvårigheter, låg motivation och fysisk trötthet kan påverka informanternas språkinlärning och motivation vilket kan påverka deras etableringsprocess. Resultat visar också att deltagande i etableringsinsatser kan hjälpa informanter att skapa sociala relationer, att lära sig språket och att få information om samhället vilket kan minska svårigheter och stress. Informanterna har fokuserat om betydelse av jobb för deras liv och deras hälsa. Informanterna har påpekat vikten av att öppna nya möjligheter för att få jobb och etablera sig i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)