Delirium hos intensivvårdade patienter : Hur sjuksköterskan kan identifiera och förebygga detta tillstånd : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna / Akademin Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur sjusköterskor kan identifiera tecken på IVA-delirium, vilka omvårdnadsåtgärder som kan förebygga uppkomsten av IVA-delirium samt hur redan utvecklat IVA-delirium kan lindras.Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Elsevier, Ovid och Pubmed.Resultatet har baserats på 14 artiklar med kvalitativ och kvantitativ och mixad ansats publicerade mellan 2000 och 2010. Resultatet visade att det är viktigt att använda sig av mätinstrument för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka och identifiera IVA-delirium. Vid litteraturgenomgången återfanns fem mätinstrument för att identifiera IVA-delirium. Flera studier pekade på vikten av att förebygga uppkomsten av IVA-delirium, exempelvis genom tidig mobilisering, adekvat smärtlindring, sedering, balans mellan stimulans och vila, samt samordning av omvårdnads- respektive medicinska åtgärder. Kommunikation och verklighetsförankring var två viktiga omvårdnadsåtgärder för att lindra symtom på IVA-delirium. Vidare visade resultatet att den omgivande miljön kan påverka patienten både i förebyggande och i lindrande syfte då symtom på IVA-delirium redan uppstått.Författarna har sett att trots att det finns validerade mätinstrument för att kunna identifiera IVA-delirium så används de inte i någon stor utsträckning. Med relativt enkla metoder kan man förebygga och/eller lindra symtom på IVA-delirium. Mer kunskap om IVA-delirium och följderna av att drabbas av detta behövs dock hos professionen, för att förbättra vården kring dessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)