Moraliska omdömen och motivation. En kritisk granskning av Michael Smiths version av internalism i "The Moral Problem".

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Praktisk filosofi

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag delar av Michael Smiths lösning på det han refererar till som det moraliska problemet i hans bok "The Moral Problem" (1994). Dels undersöker jag Smiths argument för att kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation bäst förklaras av en begreppslig nödvändighet (kapitel 3 i "The Moral Problem"), dels undersöker jag Smiths teori om normativa skäl (kap. 5 i "The Moral Problem"). Min tes är att Smiths förklaring på kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation inte på tillfredställande sätt visar att den är en begreppslig nödvändighet. Jag stödjer min tes på (a) att Smiths argument för att kopplingen är begreppsligt nödvändig antar vad som ska bevisas, samt på (b) att Smiths teori om normativa skäl snarare kan förstås som en beskrivning av rationalism än en förklaring på vad normativa skäl är eller på hur de kan påverka vårt moraliska beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)