Konsultföretags användning av sociala medier : En strategi för en ökad samhörighet och ett ökat kunskapsutbyte

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

Författare: Frida Johansson; Soheil Adjoudani; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: IT-arkitekterna är ett företag under utveckling och då det sett att socialamedier i dag har stor inverkan på människor vill företaget skaffa enstrategi för att, i den mån det är möjligt och lönsamt, nyttja fördelarnamed dessa kanaler. För att kunna sätta upp denna strategi har enlitteraturstudie samt intervjuer genomförts för att hitta en definition förbegreppet sociala medier. Resultatet visar att sociala medier är då text,bild och ljud används för att kommunicera via Internet. Med hjälp avbland annat teorier om socialt nätverk och socialt kapital harnyckelbegrepp identifierats. Dessa nyckelbegrepp pekade på attpersonalen eftersöker stärkt samhörighet och ökad kommunikationinom företaget. För att styrka detta kopplades empirin till lämpligateorier, Castells samhälls- och nätverksteorier samt "Human relations"med Fayol som utgångspunkt. Resultatet visar även att Sociala nätverkär uppbyggda av länkar och noder, interaktion mellan individer, samtatt socialt kapital är de resurser som utvinns ur dessa relationer. En egenmodell-, Föregångsmodellen, med fem steg har konstruerats; att varastabil, att våga, att nätverka, att utvecklas och att vara en föregångare.Modellen presenterar inget som inte redan används i företaget, utansnarare belyser de egenskaper företaget redan besitter och uppmuntrarmer av dessa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)