Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. Med ett växande Malmö och ett ställningstagande att inte exploatera värdefull jordbruksmark blir utrymmet för förtätning en het debatt och vi vill slå ett slag för grönstrukturens plats och betydelse i en integrerad stad. Vi vill lyfta fram det enskilda trädets och den sammanhängande grönstrukturens kvaliteter och funktioner och sätta dem i perspektivet staden och framtiden. Resultatet av detta arbete är dels en övergripande grön strategi i form av ett grönstråk längs överdäckningen som vi kallar “Kontinentalstråket”, dels ett gestaltningsförslag för en ny park, “Sophialunden”. Sophialunden blir en del i en ännu större park då den kopplar ihop två befintliga parker, Enskifteshagen och Rosengårdsfältet. Dessa tre parker tillsammans har vi valt att kalla för “Östra parken”. Kontinentalstråket och Sophialunden knyter tillsammans ihop befintlig grönstruktur på båda sidor om järnvägen och skapar nya robusta grönstråk kors och tvärs i östra Malmö. Förslaget är visionärt och presenteras i syfte att skapa diskussion om Malmös framtid då beslut som tas idag kan påverka möjligheterna för stadens framtida utveckling och överdäckning av Kontinentalbanan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)