Arbetsförmedlarens marknadsförings-potentialer på sociala medier : En studie om möjligheter samt potentialer inom B2Bmarknadsföring på Facebook, LinkedIn och Instagram

Detta är en M1-uppsats från

Sammanfattning: Syfte – Syftet med studien är att framställa underlag för hur organisationer inom business-tobusiness (B2B) kan, genom social-medie-marknadsföring (SMM), marknadsföra sig och stärka sitt varumärke inom sin marknad. För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. ● Vilka fördelar finns det för B2B-organisationer genom användningen av SMM? ● Vilka är några av utmaningarna som B2B-organisationer möter vid användning av SMM? ● Vilka, av dagens mest förekommande SMM-kanaler, lämpar sig bäst för varumärkesoch relationsbyggande för B2B-organisationer? Metod – En kvalitativ undersökningsmetod med ett induktivt förhållningssätt har använts i studien. Det som legat till grund för studien är forskning och semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner på Arcus har utförts som har kunskap inom område som studeras.Litteraturstudier och semi-strukturerade intervjuer har legat till grund för att besvara studiens frågeställningar. Detta genom att både samla in och analysera data i interaktion. Resultat – Det har visat sig att företag till en låg kostnad kan exponera sig till en väldigt stor målgrupp på ett effektivt sätt samtidigt som varumärket stärks genom igenkänning och relationsbyggande. Det har även visats sig att företag kan stärka sitt varumärke på sociala medier genom att vara transparenta och synas där majoriteten av deras kunder finns för att bygga ett förtroende hos potentiella kunder/partners som till slut kan leda till fler affärer.Slutligen har det konstaterats att olika kanaler lämpar sig för olika företag. Företag bör veta var deras potentiella affärer finns någonstans och rikta in sig på dessa. I studiens fall så hade arbetsförmedlaren Arcus mest framgång på LinkedIn, Facebook och Instagram. Implikationer – Studien har lett till en bredare förståelse av B2B-företags möjligheter inom sociala medier. Genom analys av tidigare forskning samt empiri-insamling från ett B2B-företag så har svar tagits fram på tre forskningsfrågor som kan användas som underlag i beslutsfattande situationer för marknadsföringsavdelning på B2B-företag.Genom studien så har inte nya teorier tagits fram men en sammanställning av tidigare teorier och forskning har upplysts för att underlätta beslutsfattande inom marknadsföring på B2Bföretag. Trots att inga nya teorier har tagits fram från denna studie så har tidigare forsknings styrkts med hjälp av denna studie. Begränsningar – På grund av rådande situation med Covid-19 så har den empiriska delen blivit gles och vart tvungen att täckas upp av en alltmer bredare teoretisk bakgrund. Att få insyn på fler företag och eventuella partners till Arcus hade gett oss en bredare bild och ett djupare empiri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)