Utvärdering av ett medarbetarprogram på Helsingborgs lasarett

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Veronica Gisslar; Minna Strågefors; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den här undersökningen utvärderar ett medarbetarprogram för undersköterskor på Helsingborgs lasarett. Syftet med undersökningen är att utifrån medarbetarprogrammets mål undersöka om målen har uppfyllts. De förankras även i teorier om lärande. I undersökningen har det även utformats en frågeställning. Målet med medarbetarprogrammet var att lyfta fram gruppen undersköterskor och programmet hade temat personlig utveckling

Uppsatsen bygger på kvalitativ metod och datainsamlingstekniken är intervjuer. Undersökningen tar reda på deltagarnas uppfattning om medarbetarprogrammet och bygger på intervjuer med tio av deltagarna. För ett bredare perspektiv har vi även intervjuat deltagarnas områdeschefer som är sju stycken.

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av deltagarna upplever en personlig utveckling. Detta medför förutsättningar för organisationen att vara lärande och att utvecklas.

Medarbetarprogrammet har varit en lyckad satsning för organisationen och ska framöver genomföras på en annan yrkesgrupp inom organisationen. Till slutsatserna hör att målet att lyfta fram gruppen undersköterskor uppfylldes i och med att deltagarna i medarbetarprogrammet uttryckte den positiva känslan av att ha blivit utvalda. Deltagarna menar att de har upplevt personlig utveckling och flera undersköterskor har känt sig starkare och kan säga ifrån bättre idag. Organisationen har även skapat förutsättningar för ett utbyte mellan avdelningarna och därigenom större samhörighet och informationsutbyte dem emellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)