Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. Förbättrad arbetsmiljö, företagskultur, ledarskap, lön, rekrytering &’onboarding’, kompetensutveckling och karriärmöjligheter är aspekter som vi i denna uppsats fokuserar på. Vi går även igenom eventuella positiva aspekter med personalomsättning och hur det kan bidra till att företaget utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta sammantaget har lett oss till vår forskningsfråga; Hur arbetar ett stort svenskt företag för att behålla sin personal? I studien har vi fokuserat på de aspekter som tidigare forskning ansett är de viktigaste för att behålla personal inom företaget. Vi vill med denna studie skapa en bild av hur ett stort svenskt företaget arbetar för att behålla tjänstemän inom organisationen istället för att söka sig vidare till andra företag för sin fortsatta karriär. En kvalitativ studie genomfördes i form av sex stycken intervjuer med olika personer som besitter höga positioner inom organisationen. Dessa intervjuobjekt har en bra uppfattning om de områden som vi valt ut och har därför kunnat ge oss en tydlig bild kring hur arbetet sker. Det empiriska materialet som samlats in visade att organisationen är medveten om att de områden vi valt ut utgör de viktigaste aspekterna i fråga om att behålla personal inom organisationen och att den arbetar aktivt med dessa frågor men det finns fortfarande ett stort utrymme för förbättring och utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)