Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.

Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten.

Metod: Uppsatsen använder sig av ett deduktivt angreppssätt och positivistiskt förhållningssätt. Studien genomförs med eventstudie som metod samt med en kompletterande intervju. Eventfönstret omfattar en dag innan och en dag efter match. Estimeringsperioden omfattar två perioder mellan säsongerna och berörs inte av några fotbollsmatcher.

Studien omfattar 466 matcher från sju europeiska fotbollsklubbar under två säsonger (2013/2014 och 2014/2015). Data täcker information från de sju huvudsponsorernas aktiekurs med jämförande index för att mäta den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) efter att en match spelats. Utöver det betraktas oddsen inför matchen för att se om förväntningen påverkar avkastningen, betydelsen av helgmatcher samt europamatchers påverkan på aktiekursen. Slutligen genomförs en intervju för att öka studiens trovärdighet.  

Resultat: Resultatet visar på ett negativt AAR på -0,07 procent vid vinst, ett negativt AAR värde på -0,28 procent vid oavgjort samt ett negativt AAR värde på -0,07 procent vid förlust. Europamatcher visar en större påverkan på aktiekursen än övriga matcher. När förväntningarna för matchresultatet (odds) analyseras för förväntade vinster påvisas ett negativt AAR på -0,04 procent medan det för förväntade förluster visar AAR på -0,33 procent. Vid oförväntade förluster påvisas AAR på 0,1 procent medan det för en oförväntad vinst visar ett AAR-värde på -0,05 procent. För helgmatcher visas ett negativt AAR på -0,18 procent medan det för vardagsmatcher visas ett positivt AAR på 0,06 procent. Dock saknar resultaten signifikans vilket leder till att det inte går att utesluta att slumpen åstadkommit resultatet.

Slutsats: Det finns inget samband mellan börsnoterade huvudsponsorers aktiekursförändring och fotbollsklubbars matchutfall. Det samband som finns mellan fotbollsaktiebolag och dess matchutfall kan inte påvisas gälla även för sponsorer.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)