Ett gott skratt förenar flödet : En kvantitativ studie om framgångsrika inlägg på r/sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte Inom traditionella medier förekommer i regel alltid en eller flera redaktörer. Dessa fungerarsom gatekeepers över vad som ska lyftas fram i medierna och bli till nyheter. I samband medde sociala mediernas intåg så har sättet vi konsumerar medier på förändrats, och medieflödendär användarna både fungerar som redaktörer och konsumenter har blivit allt vanligare.Den mediala strukturen av Reddit gör att framgångsrikt innehåll spontant uppstår genomuppröstningsprocesser genom användarnas kollektiva medvetandet. Detta görs utan någradirekta ingripande från bestämmande redaktörer.Denna studie har undersökt vad som karaktäriserar de mest framgångsrika inläggen i detredaktörslösa mediet r/sweden, och vilka framgångsfaktorer vi kan identifiera för dem. Metod och material Kvantitativ innehållsanalys av de 100 mest uppröstade inläggen på r/sweden under underfyraveckorsperioden 31 mars - 1 maj 2020. Huvudresultat Toppinläggen var ofta relevanta för samtiden , berättades ofta genom humor, hade mångagånger en personlig inramning och ett sanningsanspråk. Flödets innehåll var ofta fragment avinnehåll från andra plattformar. Interaktionen i kommentarsfälten baserades i regel på humor.En tydlig majoritet av toppinläggen var bilder med humoristiska anspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)