Feminismens intåg i politiken – Partiers strategier och bemötande av Feministiskt Initiativ

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om hur några av de redan etablerade partierna har bemött Feministiskt Initiativ och dess inträde i politiken och partiernas syn på jämställdhet och feminism.Vi har använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer och datainsamling. Vi har intervjuat partier angående deras ideologi och bemötande samt vilka strategier de har antagit för att bemöta nischpartiet Feministiskt Initiativ. Vi har tittat närmare på Position, salience and ownership theory, PSO-teorin, för att se om partier har använt sig utav de strategier som nämns i teorin. Vi har även studerat hur tillkomsten av Feministiskt Initiativ har påverkat de etablerade partiernas prioriteringar och profilering i frågor om jämställdhet och feminism. Vi fokuserar också på tidigare forskning gällande feminismen.Partier ser annorlunda på feminism och på jämställdheten. Efter att ha intervjuat de utvalda partierna så syns det tydliga kopplingar till PSO-teorin. Vi har också studerat om partierna har satt feminism och jämställdhet högre upp på den politiska agendan sedan Feministiskt Initiativs intåg i politiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)