Kommunikation i förskolan : Förskollärares syn på kommunikation inom ramen förvardagliga förskoleaktiviteter med barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vilken synförskollärare har på kommunikationen i arbetet med barn i den dagliga verksamheten påförskolan. Syftet var också att synliggöra hur förskollärare ser på kommunikationenmed barnen, vilka dagliga praktiker de använder samt hur ett gott samspel och godkommunikation kan se ut. För att syftet skulle uppnås användes en webbenkät sommetod som innefattar svar från 59 deltagare. Analysmetoden som används i studien varen univariat analys som innefattar diagram för den kvantitativa delen samt en tematiskanalys för den kvalitativa delen. Resultatet visar hur förskollärare använder sig avmultimodalt perspektiv och använder kommunikation på olika sätt i den dagligaverksamheten. Kommunikationens betydelse, förskollärares förhållningssätt, denpedagogiska miljön, rutinsituationer och samspel är gemensamma teman i resultatet.Slutsatsen från studien visar att grunden till vilka möjligheter och förutsättningar barnges till kommunikation i förskolan, är beroende av vilket förhållningssätt förskollärarehar. Att det synliggörs hur de ser på sin kommunikation med barn, vilka kommunikativapraktiker de använder samt hur de beskriver en god kommunikation och gott samspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)