Kvinnor på chefspositioner - En analys av det låga antalet kvinnliga chefer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problem och syfte: Kvinnor är starkt underrepresenterade på ledande befattningar i organisationer samtidigt som serviceyrken med föga möjligheter att avancera domineras av kvinnor. Samhället har visserligen gått framåt och förändringar har skett för kvinnor på olika sätt men de föråldrade strukturerna vad gäller chefskap fortlever, något som exempelvis kan urskiljas i könsfördelningen på chefspositioner. Vårt syfte är att beskriva och analysera förklaringar till den låga andelen kvinnliga samt vad detta innebär. För detta ändamål har vi valt att titta närmare på områdena ledarskap, genus, service och mångfald. Frågeställning: Varför finns det så få kvinnliga chefer? Metod: Teorier och information relevant för vår frågeställning har samlats in från böcker och artiklar. Teoriunderlaget har sedan använts till att samköra fälten för att finna gemensamma kritiska nämnare när det gäller bristen på kvinnliga chefer. Vår metod, att låta teorin tala och sedan använda den som underlag för att beskriva fälten, kan jämföras med den kvalitativa metoden med skillnaden att det där istället är människor som får ge uttryck för problematiken. Följaktligen är vår studie rent teoretisk och belyser samhällets kulturella normer. Slutsatser: Skillnaderna mellan könen används för att motivera varför kvinnor betraktas som underordnade och bäddar för uppkomsten av stereotyper, vilka inverkar på kvinnors positioner i arbetslivet. Stereotyperna förstärks när kvinnor tar sig för sådant som de inte anses lämpade för. Detta blir särskilt tydligt när det handlar om ledarskap där mannen betraktas som norm, vilket också förklarar varför kvinnor stöter på motstånd när de försöker göra karriär. Vår studie visar att kvinnor ofta bedöms efter stereotypa föreställningar som går att härleda till föråldrade bilder av kvinnan där hon beskrivs som det svagare könet, oförmögen att utöva makt och fatta beslut. Detta används för att motivera det låga antalet kvinnor på chefspositioner och hindrar kvinnor från att nå höga befattningar och bedriva ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)