Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie utvecklar, genomför och utvärderar en process för hur en fallpreventiv utemiljö kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet, vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten är dels att många personer boendes på Vellinge kommuns vård- och omsorgsboenden råkar ut för fallolyckor och dels att fysisk aktivitet som fallprevention inte genomförs som åtgärd i någon större omfattning. Utemiljöerna vid vård- och omsorgsboendena uppfattas idag inte utgöra en del av den befintliga vårdmiljön. Metoder som används i studien är aktionsforskning och utvärderingsforskning. Komponenterna forskning, aktion och utbildning möts i ett samspel. Studiens målgrupp är personer med demenssjukdom och studiens deltagare utgörs av representanter för Vellinge kommun, aktivitetsledare vid vård- och omsorgsboendena i Vellinge kommun samt verksamhetschefer vid vård- och omsorgsboendena. Genom att utveckla, genomföra och utvärdera en process där aktivitetsledarna har bidragit med kunskap i delmomenten workshop, gåturer och platsanalyser, har ny kunskap om utemiljöns potential att bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön erhållits. För att få en sammanhållen process har förutom aktivitetsledarna, även representanter för Vellinge kommun samt verksamhetschefer för vård- och omsorgsboendena involverats i delmomenten föreläsningar och resor. Studiens resultat redovisar processutvecklingen, processgenomförandet och processutvärderingen för hur utemiljön kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention. Studiens slutsatser är: 1.) en process kan utvecklas genom komponenterna forskning, aktion och utbildning, 2.) en process kan genomföras genom delmomenten: beskrivning av organisation, inspirationsresa, identifiering av teoretiskt ramverk, inspirationsföreläsning, identifiering av målgruppens behov i kontakt med utemiljön, workshop, gåturer, platsanalyser, återkopplingsresa och återkopplingsföreläsning, 3.) de delmoment som nämndes ovan kan sammantaget bidra med kunskap om hur utemiljön kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet och fallprevention, 4.) den process som har beskrivits i studien, kan utvärderas genom muntliga och skriftliga frågor, genom att reflektera över fördelar och nackdelar samt genom SWOT-analys samt 5.) för att utemiljön ska kunna bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön vid vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun för personer med demenssjukdom, bör både utemiljöer och verksamheter utvecklas utifrån studiens resultat. Tidigare studier har fokuserat på fallpreventiva effekter av fysisk aktivitet samt hälsofrämjande fördelar med utevistelse. Denna studie har adderat en ny aspekt att överväga vid utformning av utemiljöer som vårdmiljöer samt kring verksamheters fortsatta arbete med fysisk aktivitet och fallprevention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)