”The medium is the message” – en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Titel: ”The medium is the message” – en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares livFörfattare: Isabell JanzonKurs: Examensarbete i medie-­ och kommunikationsvetenskap (30p)Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.Göteborgs universitetKurskod: MK2502Termin: Vårterminen 2016Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 24938Antal sidor: 89 inklusive bilaga och referenserSyfte: Studiens syfte är att undersöka vilken funktion som olika sociala medier' fyller i användares liv. Används olika sociala medier' till olika ändamål och i så fall; på vilket sätt och varför?Metod: Kvalitativa intervjuerMaterial: Intervjuer med 9 respondenterHuvudresultat: Studiens resultat har visat att olika sociala medier fyller olika funktioner för användare och dessa funktioner presenteras specifikt utifrån en typologi. Resultatet visar även attde sociala mediernas olika egenskaper får påverkan för hur de används där faktorer som sociala konventioner som utvecklats påde olika sociala medierna samt tekniska aspekter som upplevda algoritmer och ett kronologiskt nyhetsflöde visat sig få särskild betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)