Missing People - En studie av organisationers kommunikation via sociala medier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Detta är en B-uppsats skriven av Mattias Torstensson och Amanda Sandström. Uppsatsen är skriven i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet. Uppsatsens titel är ”Missing People – En studie av organisationers kommunikation via sociala medier”. Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i den nystartade hjälporganisationen Missing people och deras kommunikation via sociala medier granska dels hur nya kommunikationsmöjligheter påverkat synen på traditionell teori om organisationskommunikation men också att se till de problem och möjligheter samma kommunikationsmöjligheter givit moderna organisationer. Vi utgår från traditionella organisationskommunikations-teorier om en uppdelning mellan intern och extern kommunikation och studerar vad som händer när de sociala medierna fått en viktig roll i organisationers kommunikation. Vi definierar också vad en organisation är idag. Vårt empiriska material har samlats in genom observationer och kvalitativa textanalyser. Vår slutsats är att de nya kommunikationsmöjligheterna gjort det svårare att definiera vad som är en organisation och vilka som ingår i den och att gränsen mellan intern och extern kommunikation har upplösts på grund av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)