Redskap för motivering - En studie på två svenska McDonalds restauranger

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna rapport ämnar uppmärksamma på vilket sätt motivation uttrycks inom två svenska snabbmatsrestauranger. Forskare påstår att den enskilda individen är en organisations absolut viktigaste resurs och motivation som avgörande för att människor överhuvudtaget ska motiveras i arbetet, motivation blir följaktligen en viktig aspekt för företag att beakta. Det har genom historien etablerats mängder av teorier kring hur människor kan motiveras i det dagliga arbetet. Motivation anses framförallt som ett fenomen som uppstår subjektivt, vilket i sin tur skapat svårigheter i att definiera vad som faktiskt motiverar människor. Undersökningen baseras på två svenska McDonalds restauranger som är ett företag som kännetecknas av att inga eller få åtgärder för motivering tillämpas. Motivation anses däremot som nödvändigt för att människor överhuvudtaget ska agera. Syftet med denna rapport är att undersöka om vanligt manifesterade åtgärder för motivering finns närvarande på McDonalds restaurangerna. I undersökningens resultat framkom det att vissa åtgärder för motivering utförs på restaurangerna. Vad som också framgick i undersökningen var att avsaknaden av redskap för motivering bidrar till omfattande negativa konsekvenser på medarbetares motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)