Akupunktur-effekter vid graviditetsillamående och förlossningssmärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa akupunkturens effekt vid graviditetsillamående och förlossningssmärta. I denna litteraturstudie granskades åtta artiklar, publicerade mellan 1986 och 2002, tre berörda graviditetsillamående, fem förlossningssmärta. De granskade studierna om graviditetsillamående visade inget enhetligt resultat. Vid jämförelse med kontrollgrupp som ej erhöll akupunktur, uppvisade studierna ett positivt resultat till akupunkturens fördel, men erhöll kontrollgruppen placeboakupunktur kunde två av studierna inte påvisa uppenbara skillnader i behandlingsresultat. De fem granskade studierna om effekten av akupunktur vid förlossningssmärta visade samtliga att metoden var fördelaktig som smärtlindrings- och avslappningsbehandling i mer än hälften av fallen. Det var dock svårt att förutse på vilka kvinnor behandlingen skulle ha effekt, vilket gör att kvinnan i nuläget inte kan garanteras en tillfredsställande smärtlindring med enbart akupunktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)